1. Definities

 

Aanbod / Aanbieding

Ieder aanbod van Liselotte Schoo Fotografie tot het aangaan van een Overeenkomst;

 

Consument

 

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

 

Diensten

 

 

 

Factuurwaarde

 

Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Liselotte Schoo Fotografie worden verricht, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot fotografie;

 

Het totaalbedrag van een door de Wederpartij aan Liselotte Schoo Fotografie verschuldigde bedragen uit hoofde van een of meerdere Overeenkomsten, alsmede uit hoofde van een op grond van de Overeenkomst verrichte Dienst, inclusief btw.

 

Goederen

 

De door Liselotte Schoo Fotografie op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten, waaronder maar niet beperkt tot foto’s;

 

Liselotte Schoo Fotografie

 

Liselotte Schoo, geboren op 17 oktober 1988 te Den Helder, handelend onder de naam Liselotte Schoo Fotografie, gevestigd te (1791 GC) Den Burg (KvK-dossiernummer: 50756087), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

 

Overeenkomst

 

Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door Liselotte Schoo Fotografie aan Wederpartij en/of het door Liselotte Schoo Fotografie verlenen van Diensten aan Wederpartij;

 

Partij(en)

 

Liselotte Schoo Fotografie en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

 

Schriftelijk

 

Per brief, fax, elektronisch bericht (waaronder e-mail) of deurwaardersexploot;

 

Voorwaarden

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Liselotte Schoo Fotografie;

 

Website

 

www.liselotteschoo.nl

 

Wederpartij

 

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Liselotte Schoo Fotografie een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of wie met Liselotte Schoo Fotografie een Overeenkomst aangaat.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 - Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

 

2.2 - Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

 

2.3 - De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Liselotte Schoo Fotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Liselotte Schoo Fotografie van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

 

2.4 - In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 

2.5 - Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

 

3. Aanbiedingen

3.1 - Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

 

3.2 - Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Liselotte Schoo Fotografie gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Liselotte Schoo Fotografie worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Liselotte Schoo Fotografie tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.

 

3.3 - Een door Wederpartij gegeven opdracht kan door Liselotte Schoo Fotografie worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.

 

3.4 - Als Wederpartij aan Liselotte Schoo Fotografie met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Liselotte Schoo Fotografie uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Liselotte Schoo Fotografie voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen en dergelijke.

 

3.5 - Een door Liselotte Schoo Fotografie aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

 

4. Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 - Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

A. door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;

B. door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;

C. doordat Liselotte Schoo Fotografie feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.

 

4.2 - De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

 

4.3 - Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Liselotte Schoo Fotografie. Liselotte Schoo Fotografie is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Liselotte Schoo Fotografie is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

 

4.4. - Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Liselotte Schoo Fotografie binden Liselotte Schoo Fotografie slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Liselotte Schoo Fotografie Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.

 

4.5 - Een Overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van Goederen door Liselotte Schoo Fotografie aan de Wederpartij kan nimmer worden gekwalificeerd als duurovereenkomst (zoals een distributieovereenkomst, maar daartoe niet beperkt), tenzij dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald. Nadat Liselotte Schoo Fotografie Diensten en/of Goederen heeft verkocht en/of geleverd aan de Wederpartij is zij nimmer verplicht om nadien wederom Overeenkomsten met Wederpartij te sluiten.

 

5. Prijzen en tarieven

5.1 - In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

 

5.2 - Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan Liselotte Schoo Fotografie zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

 

5.3 - Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Liselotte Schoo Fotografie nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Liselotte Schoo Fotografie) worden doorberekend aan Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

 

5.4 - Indien echter de verhoogde prijs die Liselotte Schoo Fotografie wenst te hanteren als bedoeld in artikel 5.3 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Liselotte Schoo Fotografie betreft, op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat Liselotte Schoo Fotografie in dat geval onder geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

 

6. Betaling

6.1 - Nadat de Overeenkomst is gesloten dient de Wederpartij een aanbetaling van 25% van de Factuurwaarde te doen.

 

6.2 - Terzake de door Liselotte Schoo Fotografie te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door Liselotte Schoo Fotografie uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt door Liselotte Schoo Fotografie een factuur gestuurd naar Wederpartij.

 

6.3 - Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Liselotte Schoo Fotografie aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Liselotte Schoo Fotografie bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

 

6.4 - Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Liselotte Schoo Fotografie om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

 

6.5 - Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

 

6.6 - Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

 

6.7 - Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Liselotte Schoo Fotografie op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Liselotte Schoo Fotografie jegens Wederpartij.

 

6.8 - Liselotte Schoo Fotografie is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Liselotte Schoo Fotografie aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

 

6.9 - Alle vorderingen van Liselotte Schoo Fotografie op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

A. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Liselotte Schoo Fotografie omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Liselotte Schoo Fotografie;

B. indien Liselotte Schoo Fotografie de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5.3 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

C. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

 

6.10 - Liselotte Schoo Fotografie is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Liselotte Schoo Fotografie bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

 

7. Levering

7.1 - Partijen komen een datum en een locatie overeen waarop Liselotte Schoo Fotografie de Diensten levert aan de Wederpartij.

 

7.2 - Wanneer er omstandigheden zijn op basis waarvan Liselotte Schoo Fotografie verhinderd is de Diensten te leveren op de afgesproken datum dan zullen Partijen in overleg een nieuwe datum overeenkomen waarop Liselotte Schoo Fotografie de betreffende Diensten zal leveren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval maar is niet gelimiteerd tot ziekte (bij personeel) van Liselotte Schoo Fotografie en weersomstandigheden die naar het oordeel van Liselotte Schoo Fotografie het leveren van de Diensten dusdanig bemoeilijken dat voor een andere datum gekozen dient te worden.

 

7.3 - Verhindering van Liselotte Schoo Fotografie op een bepaalde datum de Diensten te leveren geeft de Wederpartij nimmer het recht de Overeenkomst te op te zeggen of te ontbinden.

 

7.4 - De door Liselotte Schoo Fotografie in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

 

7.5 - De door Liselotte Schoo Fotografie opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Liselotte Schoo Fotografie en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

 

7.6 - Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Liselotte Schoo Fotografie ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

 

7.7 - Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Liselotte Schoo Fotografie bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Liselotte Schoo Fotografie de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Liselotte Schoo Fotografie kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Liselotte Schoo Fotografie dit toelaat.

 

7.8 - Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Liselotte Schoo Fotografie wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Liselotte Schoo Fotografie kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Liselotte Schoo Fotografie dit toelaat.

 

7.9 - Liselotte Schoo Fotografie is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 7.7 en 7.8 van deze Voorwaarden,  terzake Goederen alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Liselotte Schoo Fotografie en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

7.10 - Liselotte Schoo Fotografie levert alleen binnen Nederland. Tenzij anders is overeengekomen, komen de kosten van de levering voor rekening van de Wederpartij.

 

7.11 - Indien Goederen ontbreken bij de aflevering dan dient de Wederpartij dat binnen 5 werkdagen aan Liselotte Schoo Fotografie Schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende Goederen niet gecrediteerd aan de Wederpartij, noch worden de Goederen kosteloos alsnog bij de Wederpartij afgeleverd.

 

8. Acceptatie en garantie

8.1 - De geleverde Goederen en verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Liselotte Schoo Fotografie binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 8 dagen na (op)levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Liselotte Schoo Fotografie, dan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

 

8.2 - Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen en/of verrichte Diensten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Liselotte Schoo Fotografie worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

 

8.3 - Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Wederpartij aangewezen door Liselotte Schoo Fotografie. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.4 - Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Liselotte Schoo Fotografie van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van Liselotte Schoo Fotografie worden gebracht.

 

8.5 - Op Liselotte Schoo Fotografie rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Liselotte Schoo Fotografie (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

 

8.6 - Een vordering betreffende een door Liselotte Schoo Fotografie geleverd Product en/of verrichte Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Goederen en/of Diensten, ook niet indien deze te leveren Goederen en/of Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

 

8.7 - Op door Liselotte Schoo Fotografie geleverde Goederen wordt aan Wederpartij geen garantie verleend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9. Vervaltermijnen

9.1 - Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Liselotte Schoo Fotografie in verband met geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Liselotte Schoo Fotografie.

 

9.2 - In het geval binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij Liselotte Schoo Fotografie in verband met door haar geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien Liselotte Schoo Fotografie niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 21 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

 

10. Ontbinding

10.1 - Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet  nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Liselotte Schoo Fotografie het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Liselotte Schoo Fotografie tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Liselotte Schoo Fotografie toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Liselotte Schoo Fotografie in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

10.2 - Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Liselotte Schoo Fotografie het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Liselotte Schoo Fotografie tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Liselotte Schoo Fotografie op volledige schadevergoeding.

 

11. Aansprakelijkheid en verzekering

11.1 - Liselotte Schoo Fotografie is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan Liselotte Schoo Fotografie toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Liselotte Schoo Fotografie verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Liselotte Schoo Fotografie en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

 

11.2 - Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

A. vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

B. opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren);

C. schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Liselotte Schoo Fotografie verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

D. schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan Liselotte Schoo Fotografie verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

 

11.3 - Indien:

A. het voor Liselotte Schoo Fotografie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

B. de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;

C. de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,

is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Liselotte Schoo Fotografie voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen.

 

11.4 - Liselotte Schoo Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Wederpartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Wederpartij zal Liselotte Schoo Fotografie de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Wederpartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

 

11.5 - Wederpartij vrijwaart Liselotte Schoo Fotografie van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Liselotte Schoo Fotografie verrichte Diensten en/of geleverde Goederen, voor zover Liselotte Schoo Fotografie jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

 

12. Overmacht

12.1 - Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Liselotte Schoo Fotografie kan worden toegerekend.

 

12.2 - Onder overmacht als bedoeld in artikel 17.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) weersomstandigheden (waaronder regenval), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk, (m) transportvertraging en/of (n) epidemieën of pandemieën.

 

12.3 - In geval van overmacht heeft Liselotte Schoo Fotografie de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

 

12.4 - Indien Liselotte Schoo Fotografie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

13. Annulering

13.1 - Bij een annulering door een Wederpartij na het sluiten van een Overeenkomst is de Wederpartij verplicht om vijfentwintig procent (25%) van de Factuurwaarde te betalen.

 

13.2 - Indien de Wederpartij minder dan één week (zeven dagen) voor het ingangstijdstip van de gereserveerde Diensten annuleert, is de Wederpartij verplicht om vijftig procent (50%) van de Factuurwaarde te betalen.

 

13.3 - Indien de Wederpartij minder dan 48 uur voor het ingangstijdstip van de gereserveerde Diensten annuleert, is de Wederpartij verplicht om vijfentachtig procent (85%) van de Factuurwaarde te betalen.

 

14. Productiegereedschappen

Alle zaken die ten behoeve van de productie door of namens Liselotte Schoo Fotografie worden gebruikt - zoals maar niet beperkt tot matrijzen, mallen, stempels, prototypes, speciale gereedschappen en tekeningen (de ‘productiegereedschappen’) - en die ten behoeve van Wederpartij zijn vervaardigd of gekocht door Liselotte Schoo Fotografie, blijven eigendom van Liselotte Schoo Fotografie, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

15. Geheimhouding

15.1 - Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

15.2 - Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Liselotte Schoo Fotografie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Liselotte Schoo Fotografie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Liselotte Schoo Fotografie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1 - Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Liselotte Schoo Fotografie en Wederpartij berusten bij Liselotte Schoo Fotografie. Indien voormelde rechten niet bij Liselotte Schoo Fotografie berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Liselotte Schoo Fotografie te verlenen. Na betaling van de laatste factuur gaan de intellectuele eigendomsrechten op de Goederen over op de Wederpartij, behoudens het recht van Liselotte Schoo Fotografie om de Goederen ter beschikking te stellen aan klanten in het kader van de dienstverlening.

 

16.2 - Bij elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals gebruik van fotografisch werk dat niet is overeengekomen, komt Liselotte Schoo een vergoeding toe ter hoogte van tweemaal de gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder dat Liselotte Schoo enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 - Op alle door Liselotte Schoo Fotografie gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

 

17.2 - Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.